Events

November 2019

Nov

17

Sunday

Nov

18

Monday

Nov

19

Tuesday

Nov

20

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Nov

21

Thursday

Nov

22

Friday

Nov

23

Saturday

Nov

24

Sunday

Nov

25

Monday

Nov

26

Tuesday

Nov

27

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

December 2019

Dec

01

Sunday

Dec

03

Tuesday

Dec

04

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Dec

07

Saturday

Dec

08

Sunday

Dec

10

Tuesday

Dec

11

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Dec

13

Friday

Moms Alive

Time: Second Friday, from 09/13/2019 to 05/08/2020, 9:15 AM - 11:30 AM   

Dec

14

Saturday

Dec

15

Sunday

Dec

17

Tuesday

Dec

18

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Dec

22

Sunday

Heritage Kids

Time: Sunday, December 22, 2019, 10:00 AM - 11:15 AM   

Dec

24

Tuesday

Dec

29

Sunday

Heritage Kids

Time: Sunday, December 29, 2019, 10:00 AM - 11:15 AM   

Dec

31

Tuesday

January 2020

Jan

05

Sunday

Jan

07

Tuesday

Jan

08

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Jan

10

Friday

Moms Alive

Time: Second Friday, from 09/13/2019 to 05/08/2020, 9:15 AM - 11:30 AM   

Jan

11

Saturday

Jan

12

Sunday

Jan

14

Tuesday

Jan

15

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Jan

18

Saturday

Jan

19

Sunday

Jan

21

Tuesday

Jan

22

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM   

Jan

25

Saturday

Jan

26

Sunday

Jan

28

Tuesday

Jan

29

Wednesday

Awana

Time: Every Wednesday, from 09/11/2019 to 04/29/2020, 6:30 PM - 8:15 PM